Skip to main content

TERMS

ENGLISH VERSION BELOW

 

 

Algemene Verkoop Voorwaarden UGURU,
onderdeel van the Changery VOF

 

Definities
In deze Algemene Verkoop Voorwaarden (hierna te noemen: “deze Voorwaarden”) van UGURU hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de Dienstverlening van UGURU (waaronder o.a. door Opdrachtgever geaccepteerde Offertes en verwerkersovereenkomsten).
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, met wie UGURU een rechtsverhouding aangaat en/of is aangegaan inzake het leveren van haar
 3. UGURU: product van the Changery, Vennootschap onder firma (Kamer van Koophandel registratienummer: 34314520).
 4. Intellectueel eigendom: verzamelnaam van alle immateriële rechten op de Dienstverlening en het online platform van UGURU, waaronder begrepen maar niet beperkt tot merken en auteursrechten.
 5. Inlogaccount: uniek account per Gebruiker om gebruik te kunnen maken van onze Dienstverlening, onder meer via het Platform.
 6. Opdrachtbevestiging: de bevestiging van Opdrachtgever aan UGURU tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de Dienstverlening.
 7. Partijen/Partij: Opdrachtgever en/of
 8. Platform: de online leeromgeving van UGURU waartoe de Gebruiker en Opdrachtgever toegang hebben middels een Inlogaccount.
 9. Offerte: iedere aanbieding en/of opgave door UGURU aan Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van enige Dienstverlening of product, waaronder het leveren van online diensten en aanverwante
 10. Dienstverlening: alle door of namens UGURU te leveren diensten, zoals het leveren van online toegang tot het platform, die als doel hebben het toegankelijk maken van de online trainingsmaterialen en het beheren daarvan via de online leeromgeving van UGURU.
 11. Gebruiker: persoon in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever welke in bezit is van een persoonlijk Inlogaccount teneinde gebruik te maken van het online platform van UGURU.

 

 

 

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, en Overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Van deze Voorwaarden kan alleen worden afgeweken met voorafgaande schriftelijke toestemming van UGURU dan wel bij schriftelijke overeenkomst daarover tussen UGURU en Opdrachtgever.
 2. Voorwaarden Dienstverlening
  • Het gebruik van de Dienstverlening van UGURU is voorbehouden aan geautoriseerde Gebruikers.
  • Voor iedere Gebruiker dient door Opdrachtgever een separaat persoonlijk Inlogaccount te worden aangemaakt.
  • Delen van Inlogaccounts is niet toegestaan.
  • In geval van constatering van misbruik van Inlogaccounts en/of van langdurige of veelvuldige overtreding van het bepaalde in dit artikel, behoudt UGURU zich het recht voor om de levering van de Dienstverlening op te schorten of te ontbinden onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. In dat geval heeft de Opdrachtgever geen recht op enige compensatie.
  • UGURU verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van het platform op de (computer)systemen en netwerken van Opdrachtgever en haar Gebruikers.
  • UGURU spant zich te allen tijde volledig in om de levering van de UGURU Dienstverlening op een optimale wijze uit te voeren. Mocht op enig moment sprake zijn van onderbreking in de levering, geeft dit Opdrachtgever géén recht op (gedeeltelijke) restitutie of korting. Tevens is Opdrachtgever in dat geval niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van haar betalingsverplichtingen jegens UGURU.
  • UGURU is gerechtigd om het aanbod en de inhoud van haar Dienstverlening of delen daarvan aan te passen ter verbetering van de kwaliteit van de Dienstverlening. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie of korting.
 3. Verplichtingen van Opdrachtgever
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan UGURU verstrekte gegevens, het gebruik van de Dienstverlening en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe. Opdrachtgever verplicht zich de Dienstverlening te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk om de Inlogaccounts te beheren. In geval van uitdiensttreding van medewerkers van Opdrachtgever, dient toegang tot de Dienstverlening van UGURU te worden ontzegd, in het bijzonder door het stopzetten van het Inlogaccount.
  • Opdrachtgever garandeert dat de aan UGURU verstrekte gegevens in alle opzichten correct en volledig
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door UGURU verstrekte gegevens en Dienstverlening (geheel of gedeeltelijk) aan derden andere dan Gebruikers, te verhuren, verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De verplichting van het betalen van vergoedingen door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de GoodHabitz Dienstverlening door Opdrachtgever en diens Gebruikers.

 

 1. Betaling en vergoeding
  • De facturen worden toegezonden per e-mail en de gefactureerde bedragen bevatten van toepassing zijnde verkoopbelasting en BTW.
  • UGURU hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
  • Kortingen, tenzij anders overeengekomen, zijn eenmalig. Iedere Overeenkomst wordt bij verlenging van rechtswege verlengd als een Overeenkomst waarop geen acties en/of kortingen van toepassing zijn.
  • Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet voldoet op de betaaldatum als omschreven onder lid 2 van dit artikel is UGURU gerechtigd de toegang tot de Dienstverlening per direct en zonder voorafgaande notificatie op te schorten. Indien Opdrachtgever na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag opnieuw niet voldoet, volgt ingebrekestelling, waarbij Opdrachtgever over het openstaande bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd is en tevens gehouden is tot het voldoen van de buitengerechtelijke incassokosten. Bij ingebrekestelling heeft UGURU tevens het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen met onmiddellijke ingang, dit onverlet de plicht van Opdrachtgever om aan zijn betalingsverplichtingen jegens UGURU te voldoen.
  • UGURU kan de vergoeding(en), prijzen en tarieven jaarlijks indexeren volgens de Europese HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) zoals gepubliceerd door

 

 1. Vertrouwelijkheid, Intellectuele eigendomsrechten
  • UGURU zal vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst met de Opdrachtgever verwerkt.
  • Van lid 1 van dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien:
   1. de informatie al algemeen bekend was voorafgaand aan het afsluiten van de Overeenkomst;
   2. voorafgaand schriftelijke toestemming van de betreffende Partij voor een dergelijke, specifieke afwijking is verkregen;
   3. die informatie als gevolg van een daartoe strekkend bevoegd gegeven bevel of gerechtelijke uitspraak openbaar gemaakt moet worden in welk geval betreffende Partij de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen, tenzij dat wettelijk of op grond van het bevoegd gegeven bevel of de betreffende gerechtelijke uitspraak verboden is.
  • Alle rechten van Intellectueel eigendom op de Dienstverlening, het platform en bijbehorende online materialen berusten uitsluitend bij UGURU en/of haar licentiegevers. Niets in deze Voorwaarden impliceert een overdracht van Intellectuele eigendomsrechten.
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en/of content van de Dienstverlening van UGURU te reproduceren, over te dragen en/of anderszins te gebruiken cq. beschikbaar te stellen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UGURU.
  • De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid, afzien van garantie, vrijwaring
  • Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de Dienstverlening van UGURU wordt geleverd zoals deze is.
  • Opdrachtgever verklaart UGURU niet aansprakelijk te stellen met betrekking tot claims van de Opdrachtgever die voortkomen uit het gebruik van de Dienstverlening. Opdrachtgever vrijwaart UGURU voor iedere aanspraak of claim van alle derde partij(en) welke voortkomen uit of door het gebruik van de Dienstverlening.

 

 1. Bescherming persoonsgegevens
  • Partijen kunnen een separate Overeenkomst sluiten waarin zij de verantwoordelijkheden, afspraken en wederzijdse verplichtingen vastleggen aangaande de uitwisseling en verwerking van, alsmede de omgang met persoonsgegevens.
  • UGURU verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar Gebruikers binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de doelstellingen van respectievelijk UGURU en Opdrachtgever op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze.
  • UGURU verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers conform haar algemene privacyverklaring, die gepubliceerd is op de website van UGURU (www.uguru.nl).

 

 1. Slotbepalingen
  • De rechten en plichten van deze Voorwaarden en de levering van en toegang tot de Dienstverlening van UGURU waaronder online diensten en aanverwante onderwerpen zijn overdraagbaar door UGURU aanderden zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever de mogelijkheid ontstaat de Overeenkomst te ontbinden.
  • Hiervan zal UGURU Opdrachtgever op de hoogte stellen. Dit laat onverlet dat de dan rechthebbende de rechten en plichten van UGURU voortkomend uit de Overeenkomst dient te respecteren en te continueren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van UGURU.
  • Iedere vordering uit hoofde van en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) is met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, volledig opeisbaar indien Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard. In voornoemde gevallen is UGURU – naast de in deze Voorwaarden genoemde rechten – bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  • Indien vast komt te staan dat enige in deze Voorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen Partijen zich inspannen om de bepaling te vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de te vervangen bepaling. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.
  • Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst, deze Voorwaarden of van overeenkomsten die ter uitvoering van de Overeenkomst worden gesloten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 • In geval van strijdigheid tussen de diverse documenten die afspraken tussen Partijen bevatten, geldt de volgende rangorde:
  1. De Opdrachtbevestiging;
  2. Overeenkomst inzake gegevensuitwisseling;
  3. Deze Voorwaarden;
  4. Eventuele aanvullende Voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Terms and Conditions

UGURU, subsidiairy to the Changery VOF

 

Definitions

In these General Terms and Conditions (hereafter referred to as: “Terms and Conditions”) of UGURU, the following terms shall have the following meanings:

 1. Agreement: any agreement between Parties relating to the provision of Services of UGURU (including Quotes and Data Processing Agreements accepted by the Client).
 2. Client: any legal person with whom UGURU enters into and/or has entered into a legal relationship regarding the provision of Services.
 3. UGURU: product of the Changery VOF (Chamber of Commerce registration number: 34314520).
 4. Intellectual property: umbrella term for all intellectual rights to the Service and the online Platform of UGURU, including but not limited to brands and copyright.
 5. Login account: unique account for each User used to gain access to our Service, e.g. through our platform.
 6. Order confirmation: confirmation of the Client to enter into an Agreement with UGURU with respect to the provision of Services.
 7. Parties/Party: the Client and/or UGURU.
 8. Platform: the online learning environment of UGURU to which the User and Client gain access via a Login account.
 9. Quote: every quote and/or offer issued by UGURU to the Client relating to the provision of any Service or product, including the provision of online services and associated matters.
 10. Service: any and all services to be provided by or on behalf of UGUR, such as providing online access to the Platform, aimed at making accessible online educational materials as well as the management thereof via the online learning environment of UGURU.
 11. User: person employed by or otherwise engaged in the organisation of the Client who is in possession of a personal Login account intended for the use of the online learning environment of UGURU.

 

 1. Applicability
  • These Terms and Conditions apply to all Quotes, Agreements and the execution thereof. These Terms and Conditions can only be deviated from with prior written permission of UGURU or by means of a written Agreement between UGURU and the Client.

 

 

 

 

 

 1. Terms of Service
  • The use of the Service of UGURU is reserved to authorised Users.
  • The Client is required to create a personal Login account for each User.
  • Sharing of Login accounts is not permitted.
  • In the event of discovery of misuse of Login accounts and/or sustained or frequent breaches of the provisions laid down in this article, UGURU reserves the right to suspend or annul the provision of Services without prejudice to the right to claim damages. In that case, the Client is not entitled to any compensation.
  • UGURU does not provide any guarantees relating to the functioning of the online learning environment on the (computer) systems and networks of the Client and its
  • UGURU shall at all times make every effort to optimally execute the provision of the UGURU Service. If, at any moment, the provision is nevertheless interrupted, this does not entitle the Client to a (partial) refund or discount. Neither will this entitle the Client to any off-set and/or suspension of its payment obligations towards UGURU.
  • UGURU is entitled to change the quantity and content of its Service, or parts thereof, to improve the quality of the Service. In that case, the Client is in no way entitled to a refund or discount.

 

 1. Obligations of the Client
  • The Client is responsible for the information they have provided to UGURU, the use of the Service and keeping access to these confidential. The Client commits to using the Service within the limits of the provisions of the Agreement, these Terms and Conditions and the applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation (GDPR).
  • The Client is responsible for the management of the Login accounts. For employees leaving the employment of the Client, access to the Service of UGURU shall be renounced, specifically by cancelling the Login account.
  • The Client guarantees that all information provided to UGURU is correct and complete in all respects.
  • The Client is not permitted to rent out, sell, make available in any way or commercialise the information and Service provided by UGURU (in part or in full) to third parties other than the Users without prior written consent from UGURU.

 

 1. Payment and Fees
  • Invoices will be sent via email and invoiced amounts include applicable sales taxes and VAT.
  • UGURU invoices are to be paid within 30 days, unless otherwise agreed upon.
  • Unless otherwise agreed upon, discounts are one-off only. Upon renewal, each Agreement shall be legally renewed as an Agreement to which no promotions and/or discounts apply.
  • In the event that the Client fails to fulfil its payment obligations by the due date as described in paragraph 2 of this article, UGURU is entitled to suspend access to the Service immediately and without prior notice. If the Client fails to fulfil due payment after one or more payment reminders, the Client will be declared in default, upon which the Client will owe the applicable statutory interest on the outstanding amount and will also be obliged to pay the extrajudicial collection costs. In case of default of payment, UGURU is also authorised to terminate the Agreement with the Client, effective immediately, without prejudice to the Client’s obligation to fulfil its payment obligations towards UGURU.
  • UGURU may index fee(s), prices and rates annually according to the European HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) as published by Eurostat.

 

 1. Confidentiality, Intellectual Property Rights
  • UGURU will treat all information it processes within the framework of the Agreement with the Client confidentially.
  • Deviations of paragraph 1 of this article are only expressly permitted if:
   1. The information was already generally known prior to entering into the Agreement;
   2. Prior written permission from the relevant Party was obtained for such a specific deviation;
   3. That information has to be disclosed as a result of a given order or court decision granted for that purpose, in which case the relevant Party will notify the other Party in advance, unless this is forbidden by law or pursuant to the given order or relevant court decision.
  • All Intellectual property rights on the Service, the platform and accompanying online educational materials rest exclusively with UGURU and/or its licensers. Nothing in these Terms and Conditions implies a transfer of Intellectual property rights.
  • The Client is not permitted to reproduce, transfer and/or otherwise use or make available in any way the software and/or content of the Service of UGURU, without prior written consent by UGURU.
  • The conditions laid down in this article will remain effective even after the termination of the Agreement.

 

 1. Limitation of Liability, Waiver of Warranty, Indemnification
  • Client acknowledges and accepts that the Service of UGURU is provided as it is.
  • Client declares not to hold UGURU liable with respect to claims by the Client resulting from the use of the Service. The Client indemnifies UGURU for any liability or claim by any and all third parties that result from or are caused by the use of the Service.

 

 

 

 

 1. Personal Data Protection
  • Parties may enter into a separate Agreement in which they establish responsibilities, agreements and mutual obligations regarding the exchange, processing and handling of personal data.
  • UGURU will process the personal data of the Client and its Users within the limits of the statutory regulations and objectives of UGURU and the Client respectively, in an appropriate, careful and safe fashion.
  • UGURU will process the personal data of Users in accordance with its privacy notice, which is laid out on the UGURU website (www.uguru.nl).

 

 1. Final Clauses
  • The rights and obligations described in these Terms and Conditions and the provision of and access to the Service of UGURU including the online services and relating matters are transferrable by UGURU to third parties without consequential permission to the Client to transfer the Agreement and/or any of their rights and obligations, without express prior written consent from UGURU.
  • In the event that the Client applies for bankruptcy or requests suspension of payment, or has been declared in a state of bankruptcy, any claim pursuant to and/or resulting from the Agreement(s) is due in full, effective immediately, without requiring notice of default and without prior legal intervention. In the above-mentioned cases, UGURU shall be entitled – in addition to the rights mentioned in these Terms and Conditions – to terminate the Agreement effective immediately.
  • If it is determined that any provision in these Terms and Conditions is unlawful, invalid or impracticable, Parties will endeavour to replace the provision with another that approximates the provision that needs to be replaced. The other provisions in these Terms and Conditions will remain in full force and effect.
  • These Terms and Conditions shall be governed exclusively by Dutch law.
  • Any disputes relating to the Agreement, these Terms and Conditions or any agreements made for the sake of the execution of the main Agreement will be submitted exclusively to the competent court in the district of Amsterdam.
  • In the event of any contrariety between the various documents describing the agreements between the Parties, the following order of precedence shall apply:
 1. i) The Order confirmation;
 2. ii) Data Sharing Agreement;
 3. iii) These Terms and Conditions;
 4. iv) Any additional Terms and Conditions.